XIPHOPHORUS MONTICOLUS
(Kallman, Walter, Morizot & Kazianis, 2004)